วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

Indexed in tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม                                                                                      


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 1 (2018): ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑

Table of Contents

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

พระกฤษณะ วชิรญาโณ, สมชัย ศรีนอก, ชวาล ศิริวัฒน์, ชุลีนุช คนซื่อ
PDF
ประดับพร โครตทอง, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
PDF
อภิพงศ์ ภูริวฑฺฒโน, สมปอง สุวรรณภูมา, สมชัย ศรีนอก
PDF
อภิรัตน์ ฐิตวิริโย, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
PDF
ประเสริฐ ชาตเมธี, ชวาล ศิริวัฒน์, สมชัย ศรีนอก, สมปอง สุวรรณภูมา
PDF
พระศักดิ์ดา งานหมั่น, พระวิเทศ พรหมคุณ, บุญเลิศ จิรภทร์, ลัดดา ปานุทัย
PDF
พระมาวิน กาญฺจโน, ชวาล ศิริวัฒน์, พระวิเทศ พรหมคุณ
PDF
รวีวรรณ วงศ์เดชานันทร์, สมชัย ศรีนอก, พระวิเทศ พรหมคุณ
PDF
พระธนู ธรวฑฺฒโน, พระวิเทศ พรหมคุณ, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมปอง สุวรรณภูมา
PDF
พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต, พระวิเทศ พรหมคุณ, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมปอง สุวรรณภูมา
PDF
ธวัชชัย วชิรปญฺโญ, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมชัย ศรีนอก
PDF
หัตตพร ปิยธมฺโม, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมชัย ศรีนอก
PDF
วิระพันธ์ ติกฺขปญฺโญ, ชวาล ศิริวัฒน์, พระวิเทศ พรหมคุณ, สมปอง สุวรรณภูมา
PDF
สมพงษ์ ณฏฺฐิโก, วิเทศ พรหมคุณ, สมปอง สุวรรณภูมา, บุญเลิศ จิรภัทร์
PDF
นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมชัย ศรีนอก
PDF
ธนา หอมหวล
PDF
แพทอง สามพันธ์, รวีวัตร์ สิริภูบาล, สุภัทรา คงเรือง
PDF
ภูเวียง วงศ์แสงเดือน, สมศักดิ์ บุญปู่, สิน งามประโคน, แสงจัน ลังสีสิลิยะ
PDF