Journal of Buddhist Studies

      วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความเปิดรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
       ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)
วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบคือ
แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม ISSN: 1905-534x (Print)
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN : xxxx-xxxx (Online)
โดยฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553
สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...