วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

   Indexed in  Group 1  


      วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา
     บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน  พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  วารสารไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)


Journal Homepage Image

Vol 4, No 2 (2017): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Table of Contents

Title

Teedanai Kapko
PDF

Articles

วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน, มนตรี สิระโรจนานันท์
PDF
1-15
ชาตรี อุตสาหรัมย์, วุฒินันท์ กันทะเตียน
PDF
16-29
ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์
PDF
30-42
กฤษฎา สีจันทร์ฮด
PDF
43-50
ศศิธร เวียงวะลัย
PDF
51-63
รัฐธรรมนูญ เทศแก้ว
PDF
64-73
พระมหา เกรียงศักดิ์ ธมฺมวิจาโร
PDF
74-85
สุภัฐวิทย์ ธารชัย
PDF
86-97
ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, กิตติพงษ์ พิพิธกุล
PDF
98-109
กฤษณวรุณ ไชยนิจ
PDF
110-119

Guidelines for Authors

Teedanai Kapko
PDF
120-130