วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Indexed in tci

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

             2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา  และด้านวิปัสสนาศึกษา

             3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
      ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารพิมลธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

 

กำหนดการออกวารสาร

             ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน)

             ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม)

 

 

 


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Table of Contents

สารบัญ

phimoldhamma journal
PDF

บทความวิจัย

พระครูปัญญา ธีราภรณ์, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
PDF
1-12
พระดบัสวิน แสนสุริวงค์, ธีรชัย บุญมาธรรม
PDF
13-24
อมรรัตน์ เตชะนอก, พันทิวา ทับภูมี
PDF
25-36
พระประนม ฐิตมโน, สาคร มหาหิงค์, สมควร นามสีฐาน, พรชัย วันทุม
PDF
37-48
พระมหาวชิระ ไผ่โสภา
PDF
49-58
, สาคร มหาหิงค์, รัชนี จรุงศิรวัฒน์
PDF
59-68
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ, สมควร นามสีฐาน, ประยูร แสงใส
PDF
69-80

บทความวิชาการ

ฐนิชา คงประดิษฐ, ปรีชา คำมาดี
PDF
81-92
อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
PDF
93-104
พระครูปริยัติ กิตตยาภรณ์
PDF
105-116
พระปลัดธนากร สนฺตมโน, พระมหาสำรอง สญฺญโต, หอมหวล บัวระภา
PDF
117-128

ปกิณกะ

ชาตรี พะยิ, พระมหาสำรอง สญฺญโต, หอมหวล บัวระภา
PDF
129-140
เนติพล ภูเมฆ
PDF
141-150