วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Indexed in tci

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

             2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา  และด้านวิปัสสนาศึกษา

             3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
      ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารพิมลธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

 

กำหนดการออกวารสาร

             ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

             ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

 

 

 


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 1 (2017): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

อดุลย์ หลานวงค์
PDF
1-14
ดร.ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธิน
PDF
15-24
ชูชาติ สงกลาง
PDF
25-38

บทความวิจัย

PhraSophonphatthanabundit Hadpakdee,Assoc.Prof.Dr., Dr. Uthai Woramethisrisakul
PDF
39-48
ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร
PDF
49-60
สุชา สิริจันทร์ชื่น, ศิวัช ศรีโภคางกุล
PDF
61-72
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
PDF
73-84
ภาควัต ศรีสุรพล, ศิวัช ศรีโภคางกุล
PDF
85-98
พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต
PDF
99-110
จุฑามาศ ภูสง่า
PDF
111-122
นวลอนงค์ ขาวทองหลาง
PDF
123-134
จังเพ็ง สิทธิศร
PDF
135-148
ประทีป สญฺญโม
PDF
149-162
สิทธิพร เกษจ้อย
PDF
163-174
นันทิชา ปูเวสา
PDF
175-188
วินัยธรสุดใจ ชิตมโน
PDF
189-200
ธวัช ทะเพชร
PDF
201-212
กิตติมาพร พันธ์สะอาง
PDF
213-226